MEDIA RESEARCH ALAPÍTVÁNY

A Media Research 1990-ben alakult meg hivatalosan, alapítványi formában, de csírájában már ennél korábban létezett. Alapító tagjai Bora Gábor, esztéta Uppsala Universitet, Böröcz András, szobrász, New York, Peternák Miklós, mûvészettörténész, Révész László László, képzômûvész, filmmûvész, Sugár János, képzômûvész, filmmûvész, és Timár Katalin, mûvészettörténész, olyan szakemberek, akik önállóan is folytatnak mûvészeti tevékenységet, illetve mûvészetelméleti kutatást. A csoport az egyes tagok szellemi energiáinak koncentrálása céljából alakult meg és a közös munka túlnyomó részét az úgynevezett új vagy technikai médiumok mûvészeti és elméleti hatásának és ezen hatás tágabb vonatkozásainak kutatása teszi ki. Ez utóbbi alatt az új médiumok egyre szélesebb körökben való megismertetését, elterjesztését és kultúrális használatba vételét értjük.
A Media Research-öt eddigi fennállása során három fôbb tevékenység jellemzi, amelyek néha egymással párhuzamosan jelentkeznek. Egyike ezeknek az önálló kiállításokon való megjelenés: az 1991-es elsô Budapest Art Expo-n egy festményt állított ki, ugyanabban az évben a budapesti Liget Galériában pedig a csoport által kibocsátott "mûvész-részvény" került bemutatásra. 1997-ben a budapesti C3 központan. A Media Research másik, megalakulása óta létezô tevékenysége a Magyar Képzômûvészeti Fôiskolán 1990-ben megalapított Intermédia Tanszékhez kötôdik, amelyet az elsô pillanattól fogva rendszeresen támogat. Többek között egy színes fotó-labor felszerelés és egy 16 mm-es filmvágóasztal került az Intermédia Tanszékre a Media Research Alapítvány által közvetített adományként.
Mindemellett a Media Research legfôbb tevékenysége találkozók, szimpoziumok és események szervezése. Ezeknek a témája általában a technikai és információs médiumok kölcsönhatása a társadalommal és ezen belül a kultúrával. Egyik legjelentôsebb ezek közül az 1990 áprilisában a Műcsarnokkal és a Soros Alapítvány Kortárs mûvészeti Központjával közösen megrendezett nemzetközi konferencia, amely a televíziónak a romániai forradalomban betöltött szerepét vizsgálta "A mediumok velünk voltak" címmel. Ez volt az elsô alkalom, hogy vezetô nemzetközi média-teoretikusok (Vilém Flusser, Peter Weibel, Margaret Morse, Ingo Günther, stb.) nagyobb számban Magyarországon elôadást tartottak, és a Román Televízió forradalmi adásainak stábja is jelen volt a konferencián. Ezt követôen készült el a Balázs Béla Studió produkciójában a "Mediology" címû videó anyag, amely öt, e témában jelentôs szakértôt szólaltat meg. A konferencián elhangzott elôadások nyomtatott formában Von Bürokratie bis Telekratie címmel a berlini Merve Verlag-nál jelentek meg.
1993-ban a Budapesti Ôszi Fesztivál alkalmából egy három napos bemutatkozó programot szerveztünk a Linzi Ars Elektronica Fesztivál részére az Intermédia Tanszéken. Mivel ezen esemény alkalmából az Ôszi Fesztivállal való együttmûködés sikeres volt, a következô évben, 1994-ben ezt komolyabb alapokra helyezve folytattuk és elindítottunk egy három éves konferencia-sorozatot MetaFórum néven. Ezek a konferenciák jelentôs szervezô-munkát igényeltek és rendkívül sikeresek voltak abban a tekintetben, hogy a nemzetközi média elmélet legjelentôsebb képviselôi közül számosan ebbôl az alkalomból látogattak elôször Magyarországra. 1994-ben az elsô MetaFórum konferencia a multimédiáról szólt, itt mutattuk be a World Wide Webet is, 1995-ben a második MetaFórum témája a hálózati kultúra volt, 1996-ban a konferenciasorozat tradícióját követve a háromnapos rendezvényt az új média egy kulcsfontosságú tényezôjének, a tartalomnak szenteltük. A konferencia címe, építés alatt az Internet felhasználók gyakori tapasztalatára utal: a World Wide Weben navigálva gyakran a legígéretesebb helyeken mindössze egyetlen oldalt lehet találni, Under Construction felirattal. E két egyszerű szó egy hatalmas léptékű építkezésre utal az Internet multimédia birodalmában, amelynek legfôbb tényezôje itthon és külföldön egyaránt az Internet növekedését tápláló tartalom. A minôségi információt hordozó tartalom a korunk társadalmának jobb megértését és az új média lehetséges szerepeinek kibôvítését segíti elô.
A Media Research Alapítványnak eddig kizárólag olyan költségei voltak, melyek egy-egy konkrét program megvalósítására szolgáltak, munkatársaink, segítôink ingyen és a saját eszközeiken dolgoztak, illetve más intézmények, elsôsorban a Magyar Képzômûvészeti Fôiskola Intermédia tanszékének irodai hátterére támaszkodtak
A MR eddigi tevékenysége során a következô intézményekkel dolgozott együtt: Soros Kortárs mûvészeti Központ, Mûvelôdési és Közoktatási Min, OMFB, Balázs Béla Studió, Goethe Intézet, Osztrák Kulturintézet, British Council, Holland Királyság nagykövetsége, Pro Helvetia, Fôvárosi Oktatástechnikai Központ.

az elmúlt hét év programjai

1997 okt. Buldózer c. könyv kiadása MR kiállítás Select All címmel, C3, Budapest
1997. ápr. P.L. Wilson Kalóz utópiák c. könyve kiadása a Chiron kiadóval közösen
1997. márc. internet galaxis MR délután
1996. okt Metaforum III. nemzetközi konferencia a tartalomról
1995. dec. Critical Art Ensamble csoport bemutatása, vetítés a Műcsarnokban 1995 okt MetaFórum II. nemzetközi konferencia a hálózati kommunikációról
1994 okt. MetaFórum I. nemzetközi konferencia a multimédiáról
1994 feb. Bilwet Datendandy felolvasóest és elôadás a Toldi Moziban
1993 okt. a linzi Ars Electronica bemutatkozik Budapesten
1991 szept MR kiállítás a Liget galériában
1990 okt felmérés a newyorki Internews független médiaközpont részére
1990 szept VR everywhere, virtuális valóság est a Műcsarnokban
1990 április A médiumok velünk voltak, nemzetközi szimpozion a televizió szerepérôl a román forradalomban, Műcsarnok